Домой Официальные документы УПЦ Молебное пение о умножении любви, совершаемое во всех епархиях Украинской Православной Церкви...

Молебное пение о умножении любви, совершаемое во всех епархиях Украинской Православной Церкви 19 декабря 2013 года

Нача́ло обы́чное: Протодиа́кон: Благослови́ Преосвяще́ннейший влады́ко.
Архиере́й: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.,Хор: Ами́нь.,Протодиа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.,Хор: Царю́ Небе́сный:,Чтец: Трисвято́е: О́тче наш:,Иере́й: Я́ко твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.,Чтец: Ами́нь. Го́споди поми́луй (12 раз), Сла́ва: и Ны́не:, Прииди́те поклони́мся: Псало́м 50.,По псалме́ же Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же (три́жды),Протодиа́кон же глаго́лет ектени́ю ми́рную.,По: О вели́ком господи́не:,О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х, во́инстве и боголюби́вом на́роде ея́ Го́споду помо́лимся.,О все́х правосла́вных христиа́нех, и́же во стра́не на́шей су́щих Го́споду помо́лимся.,О Святе́й Правосла́вней Це́ркви и о благоспоспеше́нии Е́й в де́лех пропове́дания ева́нгельскаго уче́ния среди́ наро́да на́шего Го́споду помо́лимся.,О е́же все́ятися в сердца́х люде́й оте́чества на́шего ду́ху любве́ к Бо́гу и бли́жнему своему́, попаля́ющему вся́кия ра́спри и разде́ления Го́споду помо́лимся.,О е́же разуме́ти всем лю́дем ве́ру и́стинную и лю́бовь Бо́жию, я́же не и́щет зла и не ра́дуется о непра́вде Го́споду помо́лимся.,О е́же искорени́тися в лю́дех ду́ху зло́бы и не́нависти, от него́же оте́чество на́ше мно́гими скорбми́ стужа́емо быва́ет Го́споду помо́лимся.,О е́же насади́тися благода́тию Бо́жиею во украи́нской держа́ве на́шей ду́ху ми́рну и братолю́бия испо́лнену Го́споду помо́лимся.,Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас Бо́же твое́ю благода́тию.,Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную:,Архиере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.,Хор: Ами́нь.,Протодиа́кон: Бог Госпо́дь:,По: Бог Госпо́дь: Хор: Тропа́рь, гл. 4,О́браз любве́ на Кресте́ Свое́м ми́ру яви́в, в ми́ре, Влады́ко, упра́ви жи́тельство на́ше, благослови́ лю́ди твоя́ ти́хим и безмяте́жным житие́м, благода́тию Твое́ю огражда́я их от вся́кия крамолы́ и нестрое́ний, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.,Сла́ва: и Ны́не:,Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.,По тропаре́х, проки́мен Апо́стола, гл. 7:,Возлюблю́ Тя, Го́споди, Кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.,Стих: Бог мой помо́щник мой, и упова́ю на него́.,Апо́стол 1-го Посла́ния Иоа́нова, Зач. 72 (гл. 3, ст. 11-24),Аллилу́иа гла́са. Стих: Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́.,Стих: Я́ко и́стину взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню.,Ева́нгелие от Иоа́нна, Зач. 46 (гл. 13. ст. 32-35).,По Ева́нгелии протодиа́кон глаго́лет ектению́ сию́: Рцем вси:,По: Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей: протодиа́кон глаго́лет сие́:,Еще́ мо́лимся о е́же утиши́ти вся́кие раздо́ры среди́ наро́да на́шего, ду́ха же не́нависти и злопомне́ния соверше́нно искорени́ти и и́стинным братолю́бием лю́ди своя́ огради́ти, Ми́лостивый Го́споди, ско́ро услы́ши нас гре́шных и поми́луй.,Еще́ мо́лимся о е́же сотвори́тися лю́дем наро́да на́шего и́стинным ученико́м Твои́м бы́ти, по святе́й за́поведи любо́вь друг ко дру́гу иму́ща, Влады́ко Человеколю́бче, услы́ши нас гре́шных и поми́луй.,При́зри, Влады́ко Святы́й, на изсояхшую без любви́ зе́млю серде́ц на́ших, те́рнием не́нависти же, самолю́бия, и мно́гих беззако́ний лю́те олядене́вшую, и ка́плю благода́ти Пресвята́го Твоего́ Ду́ха испусти́в, ми́лостивно ороси́ ю, во е́же приноси́ти ей до́брый пло́д се́яния твоего́ в любви́ и единомы́слии, мо́лимтися, услы́ши нас гре́шных и поми́луй.,Не оста́ви, Го́споди, лю́ди твоя́ в годи́ну испыта́ния и ра́спрей, по стезя́м своея́ греховны́я во́ли блужда́ти, но наста́ви ны покая́нием и любо́вию по пути́ благоче́стия и ми́ра до́бре ше́ствовати, и твою́ благу́ю во́лю всегда́ во уме́ свое́м име́ти, вся́каго же прило́га вражды́ и разделе́ния отбега́ти, мо́лимтися, услы́ши нас гре́шных и ми́лостивно поми́луй.,Еще́ мо́лимся за всю́ бра́тию и за вся правосла́вныя христиа́ны.,Иере́й: Услы́ши ны Бо́же, Спасителю наш, упова́ние всех конце́в земли́:,Протодиа́кон: Па́ки и па́ки во умиле́нии серде́ц Го́споду помо́лимся.,Хор: Го́споди поми́луй (три́жды).,Архиере́й чтет моли́тву:,О, Святы́й Влады́ко и Го́споди, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, Тво́рче не́ба и земли́, ви́димым же всем и неви́димым! При́зри ми́лостивно на лю́ди оте́чества на́шего, ко́их от лет дре́вних в днепро́вских вода́х сотвори́л еси́ в достоя́ние Себе́ Еди́ному И́стинному Бо́гу и Влады́це, явля́я наро́д свят, во благоче́стии и и́стенней ве́ре воспита́н, прине́сший Тебе́ досто́ин пло́д святы́х твои́х многразли́чными по́двигами жития́ своего́ на земли́ сей Твое́ Трисвято́е И́мя просла́вивших и ны́не с го́рними си́лами на небеси́ ту́южде хвалу́ Тебе́ принося́щих.,Ве́мы, Царю́ Святы́й, яко дре́вний Изра́иль, мно́гажды любо́вь Твою́ преогорча́л еси́ и от того́ мно́гими скорбми́ обреме́н был еси́. Но и ны́не не оста́ви наро́ды украи́нския держа́вы на́шея в ско́рби и обстоя́нии бы́ти и расхища́емы от ра́спрей же и междуусо́бий, но все́х соедини́ у́зами любве́ твоея́, Обнови́ в серца́х на́ших бо́льшую за́поведь твою́, е́же люби́те Тебе́ Еди́ного И́стинного Бо́га и бли́жнего своего́ я́ко сам себе́, пошли́ лю́дем оте́чества на́шего ду́ха и́стиннаго покая́ния и стра́хом твои́м святы́м их огради́, да тем ми́лость твою́ улуча́т и поживу́т в ми́ре и благоде́нствии, прославля́я твое́ человеколю́бие и велича́я твое́ Пресвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха всегда́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!,По моли́тве: протодиа́кон: Прему́дрость.,Иере́й: Пресвята́я Боро́дице, Спаси́ нас.,Хор: Честне́йшую:,Иере́й: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор: Сла́ва: и Ны́не: Преосвяще́ннейший влады́ко, благослови́.
Архиере́й твори́т отпу́ст.